Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážního salonu Tantra masáže Plzeň na adrese Havířská 3, Plzeň – Jižní předměstí, Ing. Janem Kolářem, IČ: 73438219, s místem podnikání Klášterní 997/23, 326 00 Plzeň, a kupujícím a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel a jeho zaměstnanci poskytují masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění provozovatele a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Poskytované služby jsou účinným doplňkovým prostředkem k udržení fyzického a psychického zdraví a k harmonizaci těla. V žádném případě nenahrazují zdravotní péči a nemohou nahradit nezbytné lékařské ošetření.

1.3 Telefonickým (vč. sms), elektronickým (např. email) nebo osobním objednáním konkrétního termínu masáže (dále jen komunikační kanál) projevuje zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami provozovatele.

2. Poukaz na masáž

2.1 Poukaz na masáž je možné zakoupit prostřednictvím webových stránek salonu www.tantramasazeplzen.cz (dále jen webové stránky salonu) – objednat ho lze emailem, telefonicky, anebo osobně po předchozí telefonické domluvě. Poukaz lze vystavit na libovolnou masáž z aktuální nabídky služeb. Poukaz je zákazníkovi vydán po uhrazení jeho ceny, buďto převodem na účet anebo při osobním předání v hotovosti. Poukaz lze vystavit elektronicky ve formátu PDF, anebo ve fyzické podobě, který lze zaslat poštou v obálce anebo předat osobně v prostorách salonu.

2.2 Při využití elektronické nebo telefonické formy nákupu lze od koupi poukazu do 14 dní po jeho obdržení odstoupit, uhrazená cena bude zákazníkovi, který poukaz tímto způsobem zakoupil, vrácena.

2.3 Po vypršení platnosti poukazu již nelze poukaz uplatnit, nedohodnou-li se zákazník a provozovatel jinak.

2.4 Službu, na kterou je poukaz vystaven, lze při objednání vyměnit za jinou službu nabízenou salonem v odpovídající anebo nižší ceně. V případě výměny za službu vyšší hodnoty lze rozdíl v cenách doplatit.

3. Objednávka služeb

3.1 Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat v souladu s bodem 1.3 – telefonicky, elektronicky (emailem) nebo osobně. Při objednání se domlouvá datum a čas, druh a délka masáže a výběr maséra či masérky, který/která masáž provede. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou. Pokud klient uplatňuje poukaz na masáž, při objednání nahlásí číslo poukazu, v opačném případě nemusí být poukaz při dohodnuté návštěvě uznán a bude po klientovi požadována úhrada objednané služby. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas potřebný pro přípravu a samotný průběh masáže.

3.2 Příchod do salonu a délka masáže
Klient přichází na čas domluvený při objednání. Při dřívějším příchodu může být klient požádán, aby počkal do stanoveného času. Masáži vždy předchází úvodní rozhovor, který není započítán do doby masáže. Po masáži je ponechán prostor pro sdílení a zpětnou vazbu. Před i po masáži má klient možnost se osprchovat.

3.3 Platba za masáž
V případě hotovostní platby se cena za masáž hradí před zahájením masáže během úvodního rozhovoru. Není umožněna platba kartou nebo elektronickou měnou. Bezhotovostně lze platit pouze převodem na účet na základě vystavené faktury, platba musí být v tomto případě provedena před domluveným termínem masáže.

3.4 Přeobjednání nebo zrušení termínu masáže
Nemůže-li se zákazník dostavit v dohodnutém termínu na masáž, informuje o tom předem komunikačním kanálem dle bodu 1.3, nejpozději však 3 hodiny před plánovaným zahájením masáže. Pozdější kontakt a zájem o přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

3.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo pozdního příchodu na masáž, se zpožděním delším než 15 minut, bude zákazníku účtována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši ceny objednané masáže (a to i v případě zkrácení masáže o dobu zpoždění klienta), nebo dle domluvy.

3.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být ze strany provozovatele nebo jeho zaměstnanců odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví s kontraindikacemi masáže
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu či psychickém rozpoložení
d) zákazník se během objednávání masáže, vyjadřuje či chová nepřístojným/nevhodným způsobem
e) zákazník po poskytovateli masáže požaduje jiný než dohodnutý a nabízený druh služeb

3.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky kontraindikace
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti nebo návykových látek
c) se během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným/nevhodným způsobem
d) zákazník během masáže požaduje po poskytovateli služby jiné než dohodnuté a salonem nabízené služby

V případě předčasného ukončení masáže bude klientovi vrácena poměrná část ceny masáže, účtována bude tedy pouze doba proběhlé masáže, nikoliv kompletní služba.

3.8 Osobní věci a cennosti
Salon poskytuje bezpečnostní komfort. Během celé masáže je možno si z bezpečnostních důvodů uschovat veškeré osobní věci přímo v prostorách masérny. Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před masáží/ během masáže/ po masáži neručí, neuschová-li si zákazník cenný předmět na vyhrazené místo v masérně. Zapomenuté věci, nalezené po odchodu klientů, jsou uschovány po dobu 3 následujících měsíců.‘

3.9 Ceník služeb
Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách salonu. Všechny ceny jsou konečné. Provozovatel není plátcem DPH.

4. Kurzy

Na webových stránkách provozovatele je uveden seznam kurzů a termínů jejich konání. Kurzy vede provozovatel nebo některý z jeho zaměstnanců (dále jen lektor). Na kurz se klient přihlašuje pomocí daných komunikačních kanálů (email, telefon, osobní přihlášení), místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení zálohy kurzovného na účet provozovatele. Záloha je nevratná. Záloha může být vrácena pouze v případě, že kurz nebude moci proběhnout z vážných důvodů na straně provozovatele (např. při onemocnění lektora, přihlášení malého počtu účastníků apod.). V případě, že účastník/účastníci se nebudou moci zúčastnit kurzu, mohou svojí rezervaci přenechat jinému účastníkovi stejného pohlaví, v případě přihlášení v páru lze přenechat pouze jinému páru.

Provozovatel zajistí, aby na kurzu byl účasten vždy stejný počet mužů a žen. Účastníci kurzu budou mít pro účely výuky k dispozici do páru vždy osobu opačného pohlaví. Pokud se na kurz přihlásí konkrétní dvojice společně (bez ohledu na pohlaví), bude této dvojici umožněno pracovat po celý kurz společně (nebudou nuceni se promíchávat s jinými účastníky, pokud se na místě nedomluví jinak).

Uhrazením zbytku kurzovného na začátku kurzu vyjadřuje účastník svou vůli absolvovat celý kurz, pokud se následně v průběhu běhu kurzu rozhodne kurz z libovolného důvodu nedokončit, nebude mu již vraceno uhrazené kurzovné. Kurzovné bude v poměrné výši vráceno v případě předčasného ukončení kurzu ze závažných důvodů na straně provozovatele (např. při nepřítomnosti lektora).

5. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele nebo jeho zaměstnanců. Reklamace se podává osobně nebo písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou případné náklady na její projednání požadovány po zákazníkovi.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra/masérky.

6.2. Platnost a účinnost
Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 1.6.2021. Ověřovány a aktualizovány jsou v souladu s předpisy a novelami Zákona a v návaznosti na přijaté změny, případné rozšiřování služeb salonu.