Pro maséry

1. SUPERVIZE

Supervizi si často lidé spojují s kontrolou či hodnocením – tak tomu však není. Supervize je bezpečná, obohacující a laskavá forma setkání dvou a více osob, kde supervizor/ka zastává roli průvodce. Pomocí řízeného rozhovoru se zaměřuje na zvýšení kvality a efektivity práce, prevenci profesního vyhoření či lepší porozumění situacím. Dříve jsme se se supervizí mohli setkat zejména v oblasti sociální práce a psychoterapie, dnes se rozšiřuje i do oblasti školství, zdravotnictví a jiných oborů. Supervizi považujeme za nedílnou součást profesního růstu, proto jsme se rozhodli zařadit ji i do oblasti tantrických masáží a bodyworku. Supervize může probíhat v individuální nebo týmové formě a vedou ji pouze zkušení terapeuté a maséři, kteří mají zkušenost se supervizí i z jiných oblastí své profese. Témata do supervizí přináší vždy supervidovaní, supervizoři zastávají pouze roli průvodce. K dosažení maximálních výsledků doporučujeme supervizi opakovat v pravidelných intervalech, v rozestupu max. do 3 měsíců

a) Individuální supervize

Při individuální supervizi se setkává supervizorka s jedním supervidovaným. Setkání probíhá v uvolněné atmosféře, kam supervidovaný přichází se svými tématy. Supervizorka využívá po celou dobu technik z koučinku a krizové intervence. Z individuální supervize se nepořizuje písemný záznam, průběh setkání a jeho obsah zůstává tedy utajeným.

Zajišťuje: Michaela Ibermajerová

Nejčastější témata:

 • Jak se cítím při práci s klientem.
 • Jak se cítím v týmu a co od něj ne/potřebuji.
 • Co potřebuji od svého vedoucího/svého týmu.
 • Setkal/a jsem se s pro mě náročným klientem.
 • Zažívám nejistotu při práci.
 • Co mi brání mojí práci vykonávat dobře.
 • Psychohygiena.
b) Skupinová supervize

Při týmové supervizi se setkávají dva supervizoři současně, zpravidla muž a žena, s týmem 3-15 supervidovaných. Délka trvání týmové supervize se může lišit v závislosti na počtu osob, nejčastěji trvá společné sezení cca 3 hodiny. Supervizi v tomto případě rozdělujeme na týmovou a případovou, v nichž využíváme metodu Balintovské skupiny. To, zda se bude účastnit týmové supervize i vedení týmu, případně její části, bude předmětem domluvy při uzavření supervizní dohody. Po domluvě je možno vystavit po skupinové supervizi závěrečnou zprávu s doporučeními pro další práci. V případě malé skupiny lze zorganizovat i s jedním supervizorem.

Zajišťují: Michaela Ibermajerová, Jan Kolář

Nejčastější témata:

 • Týmová supervize: atmosféra na pracovišti, týmové vztahy, metodika práce, nevyjasněné organizační záležitosti, psychohygiena.
 • Případová supervize: dílčí práce s klientem/kazuistiky, nastavení a udržení si zdravých hranic s klientem, náročný klient a jak s ním pracovat.


Cena:

1 supervizor – 1.800Kč/hod.
2 supervizoři – 2.800Kč/hod.

V případě cesty za vámi je požadována platba předem na základě zálohové faktury a účtováno cestovné ve výši 6Kč/km + doba strávená na cestě ve výši 200Kč/hod./supervizor (tato částka bude účtována také při delších prostojích a čekání mezi jednotlivými pracovními úkony). Individuální supervize může proběhnout také online.

2. MENTORING

Mentoring slouží k předávání zkušeností od masérů a masérek, kteří se tantře věnují delší dobu. Zkušenější tedy mohou prostřednictvím krátkých pravidelných setkání vést nováčky v jejich začátcích, pomáhat jim získat sebevědomí potřebné pro kvalitní masérskou nebo terapeutickou práci, zažít si naučené dovednosti, doladit detaily a uhladit techniku masáže.

Možné varianty průběhu (lze kombinovat):

 • Konzultace a ústní předávání zkušeností s klienty, psychologie práce s klienty, nastavování hranic.
 • Zkušební masáž a předání zpětné vazby od profesionála nováčkovi.
 • Ukázka vlastních technik, které zkušenější masér/masérka rád/a používá.
 • Kratší individuální výuka konkrétního tématu.


Cena:
1.000 – 2.000Kč/sezení (dle dohody a obsahu)

3. INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Individuální kurz obvykle zahrnuje konkrétní témata nad rámec skupinových kurzů, k zopakování nebo oživení dříve naučených dovedností. Plnohodnotně nahrazuje základní i navazující kurz. Je organizován pro dva lidi, jednotlivec by si tedy měl na výuku zajistit vlastní figurantku nebo figuranta. Obsah je přizpůsobován konkrétním požadavkům studenta/studentů. Více informací k individuální výuce naleznete na tomto odkazu.

4. KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

Pokud se chcete tantrickým masážím věnovat profesionálně, doporučujeme přihlásit se na základní a navazující kurz tantrické masáže. Nicméně pouhé absolvování kurzů z vás skvělé maséry pravděpodobně neudělá. Doporučujeme tedy další výcvik a rozvoj. Někteří naši maséři a masérky vám rádi předají své zkušenosti a dovednosti formou dalšího individuálního školení nebo mentoringu.

Do profesionálního výcviku lze zařadit:

 • Základní a navazující kurz tantrické masáže (ve vypsaných termínech).
 • Trénink tantrických masérských dovedností a získání zpětné vazby formou mentoringu od vybraných zkušených masérek nebo masérů.
 • Individuální doškolení konkrétních témat dle vlastního výběru a potřeby formou individuální výuky s lektory, kteří individuální výuku nabízejí.